Jasnowidząca-Medium

Niniejszy dokument określa ogólne relacje między Użytkownikiem a przedsiębiorstwem prowadzącym komercyjną obsługę oferty dostępnej za pośrednictwem witryny www.diana-jasnowidzenie.com („Firma”).

Zasady ogólne:
Użytkownik, który korzysta z witryny i zamawia za jej pośrednictwem usługi bezpłatne lub płatne, musi być osobą fizyczną, pełnoletnią w rozumieniu przepisów prawa w kraju zamieszkania i musi mieć zdolność do czynności prawnych w zakresie korzystania z witryn internetowych.

Samo nawiązanie połączenia z witryną stanowi potwierdzenie przyjęcia przez Użytkownika wszystkich warunków ogólnych odnośnie do korzystania z witryny i do transakcji zakupu. Użytkownik we własnym zakresie pokrywa koszty wszelkich połączeń telekomunikacyjnych wymaganych do komunikacji z Internetem i z witryną. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych warunków ogólnych korzystania z witryny w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Z tego względu Użytkownik powinien na bieżąco śledzić aktualną treść ogólnych warunków sprzedaży na stronie www.diana-jasnowidzenie.com.


PARAGRAF 1 – Treść witryny i wiadomości e-mail

Firma zajmuje się komercyjnym oferowaniem płatnych produktów w dziedzinie jasnowidzenia, wróżb, interpretacji kart tarota, szczęśliwych liczb i rozwoju osobistego za pośrednictwem witryny internetowej www.diana-jasnowidzenie.com oraz wiadomości e-mail związanych z tą witryną. Oferowane produkty mają formę e-booków, materiałów dźwiękowych, materiałów audiowizualnych, tekstów lub ilustracji. Produkty te mogą być wystawiane na sprzedaż w obrębie witryny internetowej albo oferowane bezpośrednio przez e-mail. W ramach podarunku powitalnego Firma oferuje każdemu nowemu użytkownikowi pierwszą wróżbę nieodpłatnie.

Firma nie gwarantuje w żaden sposób, że zdarzenia opisane na witrynie lub w powiązanych z nią wiadomościach e-mail faktycznie będą miały miejsce.

Teksty udostępniane na witrynie www.diana-jasnowidzenie.com
ani ich treść nie mają wartości fachowych porad prawnych, zdrowotnych ani psychologicznych udzielanych przez uprawnionych i wykwalifikowanych specjalistów i nie mogą spełniać ich roli.

Jeśli Użytkownik cierpi na konkretne schorzenie lub ma problemy określonego typu (w szczególności problemy natury prawnej), powinien bezzwłocznie zwrócić się z nimi do odpowiednich, wykwalifikowanych specjalistów.

W efekcie Spółka nie ponosi wobec użytkownika żadnej odpowiedzialności za opłaty, szkody, koszty lub straty poniesione przez użytkownika w związku z oferowaną usługą.

Użytkownik nie będzie zatem dochodził od Spółki żadnego odszkodowania za straty powstałe w związku z oferowaną usługą lub w związku z informacjami i materiałami, które użytkownik otrzymał w ramach korzystania z tej usługi i akceptuje fakt, że dochodzenie takich roszczeń będzie bezzasadne.


PARAGRAF 2 – Warunki techniczne przesyłania tekstów i ilustracji

Zamówione materiały, takie jak teksty i ilustracje płatne i bezpłatne, są wysyłane przy użyciu kanałów elektronicznych, jak wiadomości e-mail lub pliki do pobrania.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do tych materiałów, na przykład spowodowane działaniem filtrów antyspamowych lub oprogramowania antywirusowego. By uniknąć takich utrudnień, Użytkownik powinien zweryfikować konfigurację posiadanego komputera i dodać adres nadawcy do listy akceptowanych nadawców. Adres ten znajduje się na końcu każdej wiadomości wysyłanej przez Firmę do zarejestrowanych klientów.


PARAGRAF 3 – Realizacja usług

Jeśli Użytkownik nie życzy sobie otrzymywania kolejnych wiadomości od Firmy, może złożyć odpowiedni wniosek przy użyciu łączy służących do rezygnacji z usług, obecnych w każdej wiadomości wysyłanej przez Firmę.

Użytkownik powinien mieć świadomość, że rezygnacja z usług powoduje dezaktywację wszystkich łączy zawartych w wiadomościach e-mail otrzymanych wcześniej od Firmy. Użytkownik traci wtedy wszelki dostęp do produktów dostarczonych tym kanałem, jeśli wcześniej nie zostały one zapisane lokalnie na dysku komputera.


PARAGRAF 4 – Płatności i zwrot pieniędzy

Płatności mogą być dokonywane wyłącznie przelewem bankowym lub w formie płatności elektronicznej. Płatności elektroniczne są realizowane za pośrednictwem bezpiecznych kanałów bankowych.

W przypadku gdy karta kredytowa Użytkownika zostanie odrzucona, Firma zastrzega sobie prawo do ponawiania prób realizacji płatności dopuszczalną liczbę razy w okresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Firma zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianego dodawania, usuwania, zawieszania i tymczasowej lub trwałej wymiany systemów płatności w celu optymalizowania jakości usług.

Nie są naliczane żadne koszty dostawy.

Firma zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianych zmian cen na swoje produkty i usługi.

Cena każdego z płatnych artykułów jest wyraźnie podana w dokumentacji handlowej. Ta sama cena jest wyraźnie określona na stronie internetowej służącej do realizacji zakupu.

Zamówione teksty i ilustracje nie będą dostępne do czasu zaksięgowania płatności Użytkownika przez Firmę.

W kwestii zwrotu pieniędzy Spółka stosuje zasadę pełnego zwrotu środków w przypadku niezadowolenia w odniesieniu do produktu lub usługi zakupionego w ostatniej kolejności i w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakupu.

Prośba o zwrot środków może zostać przekazana za pośrednictwem funkcji kontaktu z działem obsługi klienta. Odsyłacz do tej funkcji jest dostępny w nagłówku każdej wiadomości e-mail, jakie użytkownik otrzymuje w ramach usługi.

Spółka dokona zwrotu środków wyłącznie na konto karty płatniczej użytej do zakupu. Nie ma możliwości wnioskować o zwrot środków na inną kartę.
www.diana-jasnowidzenie.com Andromeda Technologies Ltd - Vision Exchange Building, Territorial Street, Mriehel, BKR 3000 - Birkirkara, Malta - Company No. C89623 - VAT No. MT25945529.

PARAGRAF 5 – Gwarancje

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za trwałość, stałą dostępność i bezpieczeństwo zamówionych materiałów.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczną rejestrację zamówienia lub nieudaną rejestrację konta Użytkownika.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia komputera lub danych w następstwie wyświetlania, pobierania lub zapisywania treści oferowanych przez Firmę.

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne problemy przy realizowaniu transakcji. Odpowiedzialność taką ponoszą rozmaite podmioty realizujące odpowiednie świadczenia.


PARAGRAF 6 – Dane osobowe

Firma może gromadzić dane osobowe Użytkownika, które Użytkownik sam podał w formularzu zamówienia na witrynie lub na stronie powiązanej z takim formularzem, czy chodzi o produkt bezpłatny, czy płatny. Firma ma możliwość przekazania tych danych swoim partnerom handlowym tylko pod warunkiem, że Użytkownik zezwolił na to, zaznaczając odpowiednią opcję w formularzu.

Aby później zrezygnować z otrzymywania ofert naszych partnerów, Użytkownik powinien użyć odpowiednich łączy do rezygnacji z usług, zamieszczonych w każdej wiadomości e-mail przesyłanej przez partnerów Firmy.


PARAGRAF 7 – Dostępność produktów

Firma zobowiązuje się do użycia wszelkich uzasadnionych środków technicznych, by zapewnić stałą dostępność witryny i powiązanych z nią tekstów i ilustracji z zastrzeżeniem przerw technicznych na zabiegi serwisowe lub przerw w działaniu sieci internetowej z przyczyn niezależnych od Firmy.

W związku z tym Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualny brak dostępu do witryny internetowej lub do stron zawierających potrzebne teksty i ilustracje.

Firma nie może zagwarantować, że witryna będzie całkowicie wolna od wirusów komputerowych operujących tam wbrew woli Firmy.

PARAGRAF 8 – Klauzula siły wyższej

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewywiązanie się z jej powinności w ramach umowy, za przypadki działania siły wyższej lub przypadki, w tym bez ograniczeń za skutki wojen, katastrof, pożarów, strajków, awarii wewnętrznych lub zewnętrznych i wszelkich zdarzeń, które mogłyby uniemożliwić prawidłową realizację zamówień.

PARAGRAF 9 – Własność intelektualna

Wszelka treść stron internetowych (obrazy, znaki, logo, programy, teksty, algorytmy), jak również wszelkie informacje udostępniane przez Firmę i jej dostawców są chronione prawem autorskim i prawem do znaków towarowych. Powielanie i wykorzystywanie w jakikolwiek sposób przewidziany w przepisach o ochronie własności intelektualnej jest możliwe tylko na podstawie uprzednio uzyskanej zgody ze strony Firmy. Wszelkie formy nieautoryzowanego korzystania z całości lub części witryny internetowej lub jakichkolwiek materiałów będących przedmiotem własności intelektualnej podlegają ściganiu w sposób przewidziany przez prawo.

PARAGRAF 10 – Czas trwania

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują bezterminowo, bez uwzględniania modyfikacji lub rezygnacji ze strony Firmy.

PARAGRAF 11 – Właściwość prawa

Niniejsze ogólne warunki podlegają przepisom prawa kraju, na którego terenie znajdują się serwery udostępniające witrynę www.diana-jasnowidzenie.com.