Jasnowidząca-MediumPolityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Na tej stronie opisano procedury mające zastosowanie do przetwarzania danych osobowych użytkowników odwiedzających witrynę. Informacje w tym dokumencie zostają przekazane w myśl rozporządzenia unijnego 2016/679, które reguluje kwestię przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z usług tej witryny. Informacje te dotyczą wyłącznie tej witryny i nie odnoszą się do innych witryn dostępnych za pośrednictwem publikowanych tu odsyłaczy.

Administrator danych

W ramach korzystania z witryny może być konieczne gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, które pozwalają identyfikować konkretne osoby fizyczne.  Administratorem tych danych jest spółka Andromeda Technologies Ltd - Vision Exchange Building, Territorial Street, Mriehel, BKR 3000 - Birkirkara, Malta - Company No. C89623 - VAT No. MT25945529.

 

Miejsce przetwarzania danych

Dane związane z usługami internetowymi są przetwarzane wyłącznie przez personel techniczny w oddziale gromadzącym dane lub przez osoby wykonujące okresową konserwację systemów. Dane gromadzone w związku z tą usługą internetową nie będą nigdy przekazywane ani rozprowadzane.

Cel i podstawa prawna gromadzenia danych

Dane osobowe przekazywane przez użytkowników zamierzających korzystać z produktów i usług oferowanych w tej witrynie oraz użytkowników, którzy otrzymują związane z tym materiały, są wykorzystywane tylko po to, aby odpowiadać na pytania lub realizować zamawiane usługi i są udostępniane zewnętrznym podmiotom tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia tych celów. Podstawą prawną dla gromadzenia i przetwarzania tych danych jest realizowanie usług zamówionych przez użytkownika lub wykonywanie działań przewidzianych w umowach zawartych z użytkownikiem.

Po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika jego dane osobowe mogą być używane do przesyłania komunikatów marketingowych na temat ofert produktów i usług innych dostawców niż administrator danych oraz jego partnerów handlowych. Podstawą prawną takiego działania jest dobrowolnie wyrażona zgoda użytkownika.

Oprócz wymienionych sytuacji dane na temat przeglądania witryny przez użytkownika są przechowywane tylko przez czas niezbędny do ich przetwarzania w granicach dozwolonych prawem.

Typy przetwarzanych danych

Dane nawigacyjne

Systemy komputerowe i oprogramowanie służące do obsługi witryny wymagają gromadzenia pewnych danych osobowych w ramach standardowego działania, przy czym przekazywanie tych danych jest nieodłączną częścią korzystania ze standardowych protokołów komunikacyjnych w Internecie. Dotyczy to informacji, które nie są gromadzone w powiązaniu z konkretnymi osobami, ale które ze swej natury mogą posłużyć do identyfikacji użytkowników w wyniku przetwarzania i kojarzenia z danymi będącymi w posiadaniu zewnętrznych dostawców. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników witryny, adresy URI (Uniform Resource Identifier) wyświetlanych i pobieranych materiałów, daty i godziny żądań dostępu, metody używane przy zgłaszaniu żądania na serwerze, rozmiar pliku wysłanego w odpowiedzi na żądanie, kod liczbowy wskazujący status odpowiedzi z serwera (sukces, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i użytkowników. Dane są używane tylko w celu zebrania anonimowych informacji statystycznych na temat Witryny i weryfikacji poprawności jej działania i bezpośrednio po użyciu zostają usunięte. Dane te mogą zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku, gdyby przy korzystaniu z Witryny doszło do nadużyć i naruszeń prawa.

Dane udostępniane dobrowolnie przez użytkownika

Dobrowolne i świadome wysyłanie wiadomości e-mail na adresy publikowane w Witrynie jest równoznaczne z przekazaniem adresu nadawcy oraz wszelkich innych informacji i danych osobowych zawartych w wiadomości. Dokładne wyszczególnienie informacji uzyskiwanych w związku z określonymi usługami na żądanie będzie wyświetlane na stronach Witryny.

Pliki cookie

Pliki cookie są to pliki w formacie tekstowym, zapisywane na dysku twardym komputera po wyrażeniu na to zgody przez użytkownika. Pliki cookie ułatwiają analizę ruchu na stronie internetowej, sygnalizują odwiedziny użytkownika i umożliwiają aplikacjom internetowym wysyłanie informacji do poszczególnych użytkowników. Ta witryna nie gromadzi celowo żadnych danych osobowych użytkowników. Żadne pliki cookie, nawet trwałe, nigdy nie są używane do przekazywania danych osobowych ani do obsługi systemów śledzących użytkownika. Korzystanie z sesyjnych plików cookie jest ściśle ograniczone do przekazywania identyfikatora sesji (w postaci losowego ciągu cyfr generowanego przez serwer), który jest niezbędny do bezpiecznej i wydajnej nawigacji w witrynie. Sesyjne pliki cookie używane w ramach tej witryny pozwalają uniknąć stosowania innych technik komputerowych, które mogłyby potencjalnie naruszyć prywatność użytkownika przy przeglądaniu witryny.

Opcjonalne przekazywanie danych

Oprócz danych służących do nawigacji użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe, aby zamawiać usługi oferowane przez administratora danych. Brak zgody na przekazanie danych osobowych może uniemożliwić korzystanie z odpowiednich usług.

Metody przetwarzania i czas przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem zautomatyzowanych systemów i tylko przez czas niezbędny do zrealizowania celów, dla których te dane zgromadzono. Zastosowano specjalne środki ostrożności, aby uniemożliwić utratę danych, niewłaściwe lub niezgodne z prawem użycie oraz nieuprawniony dostęp.

Dane są przechowywane tylko tak długo, jak to jest niezbędne do zrealizowania celów określonych w tym oświadczeniu i po upływie tego okresu zostaną usunięte, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej lub dane są niezbędne w związku z roszczeniem lub postępowaniem przed organami administracji lub wymiaru sprawiedliwości.

Prawa podmiotu danych

W zakresie i na warunkach ustalonych przez obowiązujące przepisy prawa, administrator danych jest zobowiązany udzielać odpowiedzi na wnioski i pytania użytkownika dotyczące jego danych osobowych. W szczególności, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

1. Podmiot danych ma prawo uzyskać od administratora danych potwierdzenie, czy jego dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz następujące informacje:

  • cel przetwarzania danych osobowych;
  • kategorie danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną przekazane, a w szczególności, czy dane osobowe będą przekazywane odbiorcom w innych krajach lub organizacjom międzynarodowym;
  • jeśli to możliwe, okres przechowywania danych osobowych, jeśli to niemożliwe, kryteria służące do ustalenia takiego okresu;
  • poinformowanie o prawie do żądania, by administrator danych wprowadził zmiany w treści danych osobowych lub je usunął albo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego;
  • jeśli dane osobowe nie są pozyskiwane od podmiotu danych, wszelkie dostępne informacje na temat źródła pochodzenia danych;
  • istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, takiego jak profilowanie.

2. Podmiot danych ma prawo do skorygowania błędów w swoich danych osobowych i administrator danych jest zobowiązany mu taką możliwość zapewnić bez zbędnej zwłoki. Biorąc pod uwagę cel przetwarzania danych, podmiot danych ma prawo do uzupełnienia niepełnych danych przez złożenie dodatkowej deklaracji.

3. Podmiot danych ma prawo do usunięcia jego danych osobowych i administrator danych jest zobowiązany mu taką możliwość zapewnić bez zbędnej zwłoki w granicach i w przypadkach określonych przez obowiązujące normy i przepisy prawa. Administrator danych ma obowiązek przekazywania otrzymanych korekt danych, żądań ograniczenia w przetwarzaniu lub żądań usunięcia danych wszystkim odbiorcom, którym dane osobowe zostały przekazane, w granicach i w formie określonej przez obowiązujące normy i przepisy prawa.

4. Podmiot danych ma prawo ograniczyć zakres przetwarzania swoich danych osobowych przez administratora danych.

5. Podmiot danych ma prawo uzyskać wszystkie dane osobowe na swój temat, które znajdują się w posiadaniu administratora danych, przy czym dane te będą przekazane w formacie uporządkowanym, powszechnie używanym i umożliwiającym automatyczny odczyt. Podmiot danych ma też prawo przekazać swoje dane innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony obecnego administratora danych.

Aby skorzystać z odnośnych praw, podmiot danych musi złożyć wniosek przy użyciu wskazanych niżej metod kontaktu, które jednocześnie służą jako metody kontaktu z administratorem danych w innych sprawach.

Wnioski powinny być przesyłane do administratora danych na następujący adres: [email protected] ; można też kontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora danych.

Obecna wersja dokumentu określającego zasady przetwarzania danych osobowych została zaktualizowana 7 maja 2018.